AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

71

2014 ARALIK

70

bölgenin ise daha kurak bir yüzey olduğu ve vejetasyonun az olmasından dolayı bu alanın altında bir 

buluntu (örneğin bir duvar) olabileceği tahmini yapılabilir. Infrared ışınım sistemlerini sağlayacak fotoğraf 

makinesi gibi ekipmanlar uçak, uzaktan kontrol edilebilen insansız helikopter, balon ya da HAP (High 

Altitude Platform) sistemlerine monte edilerek arkeolojik yüzey araştırmaları yapılabilmekte ve Tablo 1 de 

verilen Infrared dalga boylarında çalışan yüksek çözünürlüklü sensörlerin kullanıldığı uydular ile de uzay 

arkeolojisi alanında uzaydan yer yüzeyinin fotoğrafı çekilmek suretiyle projeler gerçekleştirilmektedir.

[11]

Sonuç
Bu bildiride arkeoloji ile bilişim teknolojileri arasındaki yakınsama, örnekler üzerinden tartışılmıştır. 

Bu yakınsamanın sağlanabilmesi için sanal gerçeklik, CG (Computer Graphics), artırılmış gerçeklik, 

uzaktan algılama, hareket yakalama ve laser tarama sistemlerine yönelik laboratuarların kültürel mirasın 

korunması ve restorasyonu açısından tahribatsız bakım prosedürleri içinde kullanımına yönelik projeler 

yapılması Türkiye arkeolojisinin gelişimi için gereklidir. Bu perspektifin arkeometri çalışmaları yapan 

üniversite programlarına alınması ve kurulacak bir arkeometri enstitüsü içinde bunlara yönelik eğitim 

verilmesi 21. yüzyıl Türkiye kuramsal (post-processual) arkeolojisinin gelişimi için gerekli görülmektedir.

KAYNAKÇA

[1] 

http://www.icomos.org.tr

[2] Ian Hodder, Scott Hudson, Geçmişi Okumak,
Phoenix Yayınevi, 2010
[3] Brendan O’ Flaherty, Department of Archaeology,
University of Southampton, Southampton S09 5NH
[4]http://proceedings.caaconference.org/

files/1988/34_O

Flaherty_CAA_1988-II.pdf
[5] Paul Reilly and Sebastian Rahtz, Archaeology and
The Information Age, Routledge, 1992
[6] http://secondlife.com/
[7] http://okapi.berkeley.edu/remixing/mainpage.

html

[8]http://campar.in.tum.de/twiki/pub/Chair/

TeachingSs0

7ArProseminar/4_Archeology_Wolfenstetter_

Slides.pdf

[9]Gabriel Bodard and Simon Mahony, Digital 

Research

in the Study of Classical Antiquity, Ashgate Publishing
Limited, 2010
[10]

http://user.unifrankfurt.

de/~griesbec/LABANE.HTML

[11] S.Vedat Karaarslan, Bilişim Teknolojileri ve Uzay
Arkeolojisi Bağlamında Uzaktan Algılama İle Buluntu
Tespiti, TBD, 30.Ulusal Bilişim Kurultayı, 2013
[12] 

http://graphics.stanford.edu/projects/mich/

moredavid/

more-david.html

[13]http://www.geoinformatik.unirostock.
de/einzel.asp?ID=-1616705597
[14]

http://warnercnr.colostate.edu/~lefsky/

isprs/1136.pdf

[15] 

http://www.gsd.harvard.edu/gis/manual/dem/

[16] https://www.academia.edu