AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

91

2014 ARALIK

90

Ne yapmalı?

Ar-Ge ve girişimciliğin desteklenmesi doğrultusunda Ar-Ge kanununda 50 kişilik yerinde Ar-Ge 
personel sınırı azaltılmalı. Ar-Ge teşvik desteklerinin devamı ve sağlıklı bir şekilde koordinasyonu 
gerçekleştirilmeli. Yerli yazılım sanayinin desteklenmesi teoride kalmamalı, uygulamaya yansıtılmalı.
Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması için güçlü bir siyasi sahiplenme ile bilgi ve iletişim teknolojileri 
stratejik bir sektör olarak kabul edilmeli ve bütüncül politikalar ile desteklenmeli. Sektörde çok yüksek 
olan vergi yükünün özellikle yazılım, servis ve telekom hizmetlerinde azaltılması gerekiyor. Şeffaf ve 
rekabetçi piyasa şartları sağlanmalı. Kamu ihale kanunu gözden geçirilmeli. Ar-Ge ve girişimciliğin 
desteklenmesi gerekli. 
Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışma, mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli 
şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam 
edeceğini gösteriyor. Bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın 
da motoru olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. 
Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, ancak ve ancak, toplumun geniş kesimlerinin BT 
sektöründeki ürün ve hizmetlerden yararlanmasıyla mümkün. Bunun en önemli koşulu ise, devlet eliyle 
gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının yaygın ve elverişli bir şekilde kullanılmasıdır.

Spektrum yönetiminin bazı alanlarında (sayısal 
kâr payı politikası ve sınır-ötesi eşgüdüm) AB 
yasaları ve standartlarına uyum için düzenleme 
yapılmalı
AB Sayısal Gündem 2020 programı daha yakından 
izlenmeli ve öngörülen hedefler için Türkiye 
gerekli yapılanmaları sağlamalı

Son söz

Ülkemizin bilgisayar okur-yazarlığını artırmak 
için çok hızlı hareket etmek zorunda olduğunu 
2014’te de vurgulamak gerekiyor. Cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki okuma-yazma seferberliği gibi bir 
bilgisayar okur-yazarlığı seferberliği başlatılarak 
toplumumuzun büyük kesiminin bu teknolojileri 
kullanabilir hale getirilmesi “Bilişim toplumu” 

 
Ulusal Genişbant Ağı Stratejisi hazırlanmalı
Fiber altyapı konusundaki mevcut problemler 
çözülmeli
OTT ve Haberleşme Hizmetleri
Düzenleyici Etki Analizleri Uygulanmalı
Eğitim yatırımları “ezber temelli” edilgen yapıdan 
çıkarılmalı
Çağrı merkezlerinde mesleki “standart”a 
uygunluk gelmeli
Yazılım ihracatçısı destek ve teşviklerden 
faydalanmalı
Türkiye’de e-seçim yapılmalı
Telekom sektöründe rekabet stratejisi değişmeli
Kablo TV şebekesi yeni girişimcilere açılmalı
Mobil sektördeki verimlilik ve kârlılık sorunlarını 
çözmek için önlem alınmalı
TÜBİTAK Ar-Ge desteklerindeki sorunlar 
çözülmeli, bilişim projelerine daha çok pay 
ayrılmalı
Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi şirketler 
desteklenmeli
Lisanslama, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
iyileştirilmeli
Vergilendirme mevzuatı yerli sanayiyi/sermayeyi 
koruyacak şekilde değiştirilmeli ve yabancı 
yatırımların da önünü açar nitelikte olmalıdır
2023 hedefleri için robotik, nano teknoloji, tele 
tıp, nesnelerin interneti, M2M, akıllı şehirler gibi 
bilişim alanlarına yönelmeli 

Bilişim sektörü için tek muhatap olmalı
Bilişime talep artırılmalı
Devlet ve özel sektör arasındaki haksız rekabete 
son verilmeli
Bilişim işbirliği projelerinde yeni yöntem 
arayışlarına gidilmeli
Sektörde yasal altyapı ihtiyaçları karşılayacak 
düzeye getirilmeli
Kişisel verilerin korunması sağlanmalı konusu 
netlik kazanmalı
Bilişim sektöründe uluslararası standartlar, 
takım çalışması ve pazarlama faaliyetlerine önem 
verilmeli 
Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe teşvik ve 
destekler devam etmeli
5651 Sayılı Yasa’da yeni düzenleme yapılmalı
Siber Güvenlik Kurulu’nun hazırladığı Strateji ve 
Eylem Planı güncellenmeli
e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel bir 
yaklaşımla ele alınmalı
Elektronik haberleşme, bilgi ve iletişim 
teknolojileri yasaları AB’ye uyumlaştırılmalı
Yerli yazılımcılar desteklenmeli
Bilişim Bakanlığı kurulmalı 
Nitelikli yazılım programı hazırlanmalı
Okullarda güncel teknoloji ve altyapı sağlanmalı
Yazılım, programlama, veritabanı gibi dersler 
belli düzeylerde ilkokuldan itibaren verilebilmeli
Açık Kaynak Kod kullanımının avantajları yanında 
getirdiği riskler göz önünde tutulmalı

yolunda atılacak önemli bir adım olacak. Buna 
paralel olarak atılacak önemli bir diğer adım 
da, kullanıcılara katma değer sağlayacak yararlı 
içeriklerin geliştirilmesidir.
Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak 
var olabilmesi ancak ve ancak kendi teknolojilerini 
üreterek uluslararası rekabet edebilen bir 
konumdaki bir bilişim sektörüne sahip olmasıyla 
mümkün. 
Bunun için devletimizin bilişim sektörünü stratejik 
sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefleri 
belirlemesi ve yerli bilişim ürünlerinin, yerli bilişim 
markalarının geliştirilmesine ön ayak olması 
gerekiyor. Kendi pazarında söz sahibi olamayan 
ülkelerin başka pazarlarda söz sahibi olma şansı 
yok.